LABORATIONSEXEMPEL DENSITET  


Planera, genomföra och analysera en egen
laboration om densitet

Målet är att du skall förstå densitetsbegreppet genom att söka information, planera, genomföra, beskriva och analysera en valfri laboration om densitet.

Inlämningen måste kunna bedömas individuellt. Förmågorna som bedöms ligger kopplade till uppgiften men i korthet skall du visa att du kan:
- Söka information om densitet och det/de material du undersöker.
- Ange källorna och vara källkritisk (Vem? Vad? Var? Varför?).
- Visa att du förstår informationen du använder i din inlämning.
- Planera och genomföra en egen undersökning.
- Dokumentera ditt arbete med tal, text (fysikaliska begrepp) och bild
- Jämföra, analysera, förklara och dra slutsatser utifrån resultatet.

Dokumentationen måste omfatta:

Syfte: Vad undersöker du/ni?

Hypotes: Vad tror du kommer hända och varför tror du det?

Lab.material, Metod, Utförande: Vilket material använder ni? Hur går undersökningen till? Skriv hur du gör, inte hur det var meningen att du skulle göra.

Teori (kan vara bra att skriva detta efter undersökningen): Fakta om densitet, de material du använde och ev. annat som undersökningen handlade om. Visa att du kan söka, förstå och använda naturvetenskaplig information.

Resultat:Vad visade undersökningen? Vilka observationer, mätningar, uträkningar gjorde du?
Detta kan du göra med både text, bilder, diagram och tabeller. Opersonlig redovisning utan några slutsatser.

Slutsats, förklaring: Vad kan du dra för slutsatser av resultatet? Vad har du kommit fram till med undersökningen? Här kan du svara på din frågeställning och kommentera din hypotes. Stärker undersökningen den eller motbevisas den? Visa att du kan jämföra resultaten och dra slutsatser med koppling till kemiska modeller och teorier.

Diskussion: Var självkritisk! Hur pass trovärdigt, rimligt är undersökningens resultat? Vilka felkällor finns det, som kan ha påverkat ditt resultat? Hur noggrann var du? Finns det något du skulle vilja ändra, förbättra, om du fick göra om din undersökning?
  Tillbaka till förra sidan Schemalagda föreläsningar
   
   

Copyright by AskValdi.com 2016-2018